Lubuska Federacja Sportu realizuje programy ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego:

Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika, a w ramach tego organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików odbywających się na terenie województwa lubuskiego. W ramach szkolenia kadry wojewódzkiej finansowane są koszty związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem zawodników podczas wyjazdów szkoleniowych. Dodatkowo ze środków Urzędu Marszałkowskiego pokrywane są koszty transportu na wyjazdy szkoleniowe. W ramach organizacji Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików pokrywane są koszty związane z organizacją imprezy, tj. ryczałty sędziowskie, wyżywienie i zakwaterowanie sędziów zamiejscowych, koszty obsługujących zadanie (obsługa techniczna, przygotowanie tras, obsługa sekretariatu), zakup medali oraz dyplomów.

Zadanie TRENER – dofinansowanie płac dla trenerów  za osiągnięte punkty we współzawodnictwie sportowym. Jest to dodatek do wynagrodzeń trenerów za pracę w roku poprzedzającym rozliczenie.

Program JuniorSport – zajęcia pozalekcyjne z wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych. W ramach tego programu dzieci z klas IV-VI uczestniczą trzy razy w tygodniu w zajęciach pozalekcyjnych na terenie swojej szkoły. Podczas zajęć realizowane są elementy lekkiej atletyki, akrobatyki oraz gier zespołowych. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę instruktorską.

Statut Lubuskiej Federacji Sportu

Skład Zarządu LFS na kadencję 2015-2019