Program szkolenia kadry wojewódzkiej finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego oraz klubów sportowych.

Proces szkolenia zawodników kadry województwa lubuskiego przebiega zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzkiej juniorów łodszych oraz młodzików do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z zaleceniami i wytycznymi polskich i okręgowych związków sportowych. Szkolenie kadr wojewódzkich ma charakter ponadklubowy, wojewódzki. Roczny plan szkolenia poszczególnych dyscyplin, po zaopiniowaniu go przez Wojewódzki Zespół Metodyczno-Szkoleniowy, zatwierdzany jest przez polski związek (w przypadku KWJM) przez okręgowy związek sportowy, a następnie WZMS czuwa nad stroną merytoryczną jego realizacji.

Realizację nadzoruje Wojewódzki Zespół Metodyczno-Szkoleniowy z Kierownikiem Wyszkolenia na czele. Współpracuje on czynnie z MSiT oraz polski/okręgowymi związkami, kieruje pracą trenerów, podejmuje decyzje w sprawach organizacyjno-szkoleniowych.

Nabór zawodników do kadry wojewódzkiej odbywa się na podstawie wyniku sportowego, testu sprawności ogólnej oraz testów sprawności specjalistycznej, badań lekarskich, prognozy rozwoju. O zakwalifikowaniu zawodnika do kadry wnioskuje do LFS trener koordynator danego sportu.

Procesem szkoleniowym obejmie się najbardziej uzdolnioną sportowo młodzież w określonych przez MSiT dyscyplinach sportu. Głównym celem przedsięwzięcia będzie zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania zawodników do dalszego szkoelnia sportowego.

Druki do pobrania dla trenera:
program akcji
rozliczenie akcji
oświadczenie o zapłacie za rachunki
wniosek o zaliczkę
zmiana terminu akcji szkoleniowej
oświadczenie do umowy zlecenie
lista kosztów przejazdu
dziennik zajęć

Druki do pobrania dla organizatora MMM:
preliminarz zawodów
rozliczenie zawodów
lista ryczałtów sędziowskich
oświadczenie do umów zleceń
oświadczenie o zapłacie za rachunki