24
lis

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego na rok 2023

W 2023 roku po raz szesnasty przyznane zostaną stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego dla najbardziej utalentowanych młodych sportowców naszego regionu.
 
Ogłaszamy nabór wniosków!
 
Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego do 16 grudnia 2022 r.
 
Przyznawanie stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego w roku 2023 reguluje uchwała nr XLIX/759/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 września 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r. poz. 2112).
Stypendium może otrzymać zawodnik lub zawodniczka uprawiający dyscyplinę i konkurencję sportu znajdującą się w programie Igrzysk Olimpijskich oraz objętą Systemem Sportu Młodzieżowego prowadzonym przez odpowiednie ministerstwo lub dyscyplinę i konkurencję znajdującą się w programie Igrzysk Paraolimpijskich.
 
Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach: juniora młodszego, juniora, młodzieżowca, będących w pierwszym roku kategorii seniora oraz dla osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego.
 
Stypendia mogą być przyznawane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych dyscyplinach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:
1) reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich lub na Igrzyskach Paraolimpijskich,
2) reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy w kategorii seniorów, młodzieżowców, juniorów lub juniorów młodszych lub reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży,
3) zdobyli medal na głównych Mistrzostwach Polski Seniorów lub zdobyli medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, objętych Systemem Sportu Młodzieżowego,
4) zdobyli medal na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy w sportach osób niepełnosprawnych,
5) byli medalistami Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców, juniorów lub juniorów młodszych.
 
Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stypendysty, a w przypadku kandydatów przed ukończeniem 16 roku życia - rodzica,
2) informację o osiągnięciach sportowych w roku poprzedzającym przyznanie stypendium wraz z załączonym komunikatem z zawodów sportowych potwierdzającym osiągnięcia oraz opis zamierzeń sportowych w roku jego przyznania,
3) informacje o innych stypendiach sportowych pobieranych w roku ubiegania się o stypendium sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego i okresie ich pobierania,
4) opinię Lubuskiej Federacji Sportu.
Zapraszamy do składania wniosków kluby, związki sportowe oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, mające swoje siedziby na terenie województwa lubuskiego. Wraz z zaopiniowanym przez Lubuską Federację Sportu wnioskiem należy złożyć oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych kandydata do stypendium, stanowiące załącznik do wniosku.
 
WAŻNE - Należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu oświadczenia do celów podatkowych i ubezpieczeniowych oraz o uzyskaniu we wniosku opinii Lubuskiej Federacji Sportu! 
 
Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp.
Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wniosków wysyłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu, w przypadku wniosków złożonych osobiście.
 
Szczegółowych informacji udziela również Wydział Turystyki i Sportu w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pod numerem telefonu: 68 45 65 273 lub emailem pod adresem a.szajek@lubuskie.pl .
Więcej informacji znajduje się w regulaminie przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiącym załącznik do uchwały SWL Nr XLIX/759/18 z dnia 17.09.2018 r

link do konkursu