01
kwi

KURS INSTRUKTORÓW PŁYWANIA

 

LUBUSKA  FEDERACJA  SPORTU

KURS   INSTRUKTORÓW   PŁYWANIA  - edycja 2022

część  ogólna / część specjalistyczna ( właściwe podkreślić)

 

PROGRAM   ZATWIEDZONY   PRZEZ   POLSKI  ZWIĄZEK  PŁYWACKI

 

Informacje ogólne

Organizator:

Lubuska Federacja Sportu

     

Współorganizacja:

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie

 

 Polski Związek Pływacki

     

Miejsce:

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie

Ilość godzin

część ogólna 100 godzin

     

                                     część specjalistyczna – 150 godzin

Organizacja zajęć     tryb weekendowy

Koszty udziału w kursie ( bez kosztów materiałów dydaktycznych i pobytu w WOSiR Drzonków )

                                  kurs instruktorski część ogólna  -     900,00 zł

                                  kurs instruktorski część specjalistyczna  -  1 800,00 zł.

 Planowana realizacja szkolenia – II półrocze 2022

 Kurs zostanie przeprowadzony w przypadku utworzenia grupy minimum 22 osobowej

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. (art. 25, pkt.3) o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w tym Ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Rozdział 8. Kwalifikacje zawodowe w sporcie art. 41 i 42):

„Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

1) ukończyła 18 lat;

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone                                  w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.40)).”;

 

Uzyskanie i weryfikacja efektów kształcenia dla licencjonowanego instruktora sportu Polskiego Związku Pływackiego odbywa się poprzez spełnienie poniższych warunków:

- pozytywne zaliczenie wstępnego egzaminu praktycznego i wykazanie się umiejętnością pływania czterema sportowymi  

  technikami pływackimi (25m styl klasyczny, grzbietowy, motylkowy, kraul )

- uczestnictwo w kursie i wypełnienie jego wymogów (poniżej).

 

Osoba z wykształceniem średnim, nieposiadająca stopnia instruktora lub trenera w innej niż pływanie dyscyplinie sportu jest zobowiązana do ukończenia część ogólnej kuru instruktorskiego, który zawiera przedmioty podstawowe i kierunkowe – 100 godz.

- anatomia funkcjonalna z elementami antropologii (8), fizjologia (12), biochemia (2), biomechanika (6), psychologia rozwojowa (8), pedagogika (10), medyczne podstawy uprawiania sportu i pierwsza pomoc przedmedyczna (6), żywienie                                                   i wspomaganie w sporcie (6), odnowa biologiczna w sporcie (2), zagadnienia organizacyjno-prawne w sporcie (2), socjologia (2), teoria i metodyka wf (16), teoria sportu i treningu (20).

 

Osoba z wykształceniem wyższym z wychowania fizycznego na poziomie co najmniej licencjatu lub osoba posiadająca stopień instruktora lub trenera w innej niż pływanie dyscyplinie sportu jest zobowiązana do ukończenia część specjalistycznej kursu instruktora pływania obejmującym 150 godzin zajęć ,  w tym 60 godzin teoretycznych, 90 godzin praktycznych (w tym uczestnictwo w szkoleniu wybranych grup pływackich, praktyki - 20 godzin) zakończonym egzaminem końcowym.

Absolwenci szkolenia otrzymują legitymację instruktora pływania.

Prawo wykonywania zawodu instruktora pływania poprzedza wykupienie przez uczestnika szkolenia w Polskim Związku Pływackim licencji instruktorskiej, cena licencji 80,00 zł. na okres trwania cyklu olimpijskiego.

 

Formularz  wstępnego zgłoszenia w załączeniu

opracował: Boguslaw Sułkowski

marzec 2022