04
mar

Kurs instruktora pływania

Zostań Instruktorem Pływania
Lubuska Federacja Sportu wraz z WOSiR Drzonków i Polskim Związekiem Pływackim organizuje Kurs Instruktora Pływania - edycja 2020


KURS INSTRUKTORÓW PŁYWANIA - edycja 2020
część ogólna / część specjalistyczna
PROGRAM ZATWIEDZONY PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI
Informacje ogólne
Organizator:
Lubuska Federacja Sportu
Współorganizacja:
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
Polski Związek Pływacki
Miejsce:
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
Ilość godzin
część ogólna 100 godzin
część specjalistyczna – 150 godzin
Organizacja zajęć tryb weekendowy
Koszty udziału w kursie ( bez kosztów materiałów dydaktycznych i pobytu w WOSiR Drzonków )
kurs instruktorski część ogólna - 550,00 zł
kurs instruktorski część specjalistyczna - 1 450,00 zł.
Planowana realizacja szkolenia – II półrocze 2020
Kurs zostanie przeprowadzony w przypadku utworzenia grupy minimum 15 osobowej
Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. (art. 25, pkt.3) o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w tym Ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Rozdział 8. Kwalifikacje zawodowe w sporcie art. 41 i 42):
„Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.40)).”;
Uzyskanie i weryfikacja efektów kształcenia dla licencjonowanego instruktora sportu Polskiego Związku Pływackiego odbywa się poprzez spełnienie poniższych warunków:
- pozytywne zaliczenie wstępnego egzaminu praktycznego i wykazanie się umiejętnością pływania czterema sportowymi
technikami pływackimi (25m styl klasyczny, grzbietowy, motylkowy, kraul )
- uczestnictwo w kursie i wypełnienie jego wymogów (poniżej).
Osoba z wykształceniem średnim, nieposiadająca stopnia instruktora lub trenera w innej niż pływanie dyscyplinie sportu jest zobowiązana do ukończenia część ogólnej kuru instruktorskiego, który zawiera przedmioty podstawowe i kierunkowe – 100 godz.
- anatomia funkcjonalna z elementami antropologii (8), fizjologia (12), biochemia (2), biomechanika (6), psychologia rozwojowa (8), pedagogika (10), medyczne podstawy uprawiania sportu i pierwsza pomoc przedmedyczna (6), żywienie i wspomaganie w sporcie (6), odnowa biologiczna w sporcie (2), zagadnienia organizacyjno-prawne w sporcie (2), socjologia (2), teoria i metodyka wf (16), teoria sportu i treningu (20).
Osoba z wykształceniem wyższym z wychowania fizycznego na poziomie co najmniej licencjatu lub osoba posiadająca stopień instruktora lub trenera w innej niż pływanie dyscyplinie sportu jest zobowiązana do ukończenia część specjalistycznej kursu instruktora pływania obejmującym 150 godzin zajęć , w tym 60 godzin teoretycznych, 90 godzin praktycznych (w tym uczestnictwo w szkoleniu wybranych grup pływackich, praktyki - 20 godzin) zakończonym egzaminem końcowym.
Absolwenci szkolenia otrzymują legitymację instruktora pływania.
Prawo wykonywania zawodu instruktora pływania poprzedza wykupienie w Polskim Związku Pływackim licencji instruktorskiej, cena licencji 80,00 zł. na okres trwania cyklu olimpijskiego.
Formularz zgłoszeniowy w załączeniu
opracował: Boguslaw Sułkowski