27
sty

Kurs MENEDŻER SPORTU I REKREACJI

Polska Korporacja Menedżerów Sportu w Warszawie i Lubuska Federacja Sportu w Zielonej Górze planują zorganizować kurs i studia podyplomowe „MENEDŻER SPORTU I REKREACJI”.

Wizytówką Korporacji jest potencjał naukowy wykładowców współpracujących przy realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, członkostwo w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz European Association For Sport Menagement – EASM (Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Sportem). Dorobek edukacyjny Korporacji w okresie ostatnich 24 lat to ponad 1 600 absolwentów kursów i studiów, Federacja natomiast może poszczycić się członkostwem w European Sport Academy of Land Brandenburg – Germany – ESAB (Europejska Akademia Sportu Landu Brandenburgia), The European Network of Sport Academies EndAS (Europejska Sieć Akademii Sportu) oraz profesjonalistami z zakresu organizacji i zarządzania sportem.

Kurs jest planowany w II półroczu 2020 roku lub I półroczu 2021roku.
(szczegóły organizator przekaże po zamknięciu listy zgłoszeń).

Wstępne zgłoszenia na załączonym druku proszę przesyłać na adres: dyrektor@lfs.zgora.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2020 roku.
formularz zgłoszeniowy

Kurs odbędzie się w przypadku zgłoszenia minimum 20 osób. Ilość miejsc w obu formach szkolenia jest ograniczona, o zakwalifikowaniu kandydata decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szkolenie skierowane jest głównie do osób funkcjonujących zawodowo lub społecznie w obszarze sportu i rekreacji lub planujących działalność profesjonalną w tym zakresie. Program szkolenia zawiera wymogi Europejskiego Stowarzyszenia Menedżerów Sportu oraz polskich przepisów osiągania zawodu i studiów podyplomowych.

Szkolenie będzie prowadzone:
w formie kursu dla osób legitymujących się wykształceniem średnim, w czterech 2 dniowych sesjach (59 godz. wykłady + 38 godz. samokształcenie),
w formie studiów podyplomowych dla osób z wykształceniem wyższym - co najmniej studia pierwszego stopnia (licencjat), w sześciu dwudniowych sesjach (90 godz. wykłady + 46 godz. samokształcenie + 50 godz. praktyki organizacyjnej.

Program kursu i studiów podyplomowych będą realizowali głównie pracownicy naukowi Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Szkolenie menedżerskie dla osób z wykształceniem średnim i wyższym w początkowym etapie, organizowane jest na wspólnych sesjach zjazdowych.
Koszt szkolenia:
- w formie kursowej wynosi - 1600,00 zł., możliwość płatności w dwóch transzach po 800,00 zł.
- w formie studiów podyplomowych wynosi – 2 200,00 zł. możliwość płatności w dwóch transzach po 1 100,00 zł.

Koszt nie obejmuje kosztów zakupu podręczników oraz kosztów ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia podczas sesji, które będą się odbywać na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Dla osób, które z różnych względów nie będą na wszystkich zajęciach programowych, może być zorganizowana dodatkowa sesja uzupełniająca i poprawkowa, której termin zostanie wyznaczony po konsultacji z grupą szkoleniową. Koszt udziału w tej sesji płatny jest dodatkowo.

Wszyscy absolwenci szkolenia, zarówno kursowego jak i studiów podyplomowych otrzymują dyplomy Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu z tytułem zawodowym „Menedżer Sportu i Rekreacji”, który jest uznany we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Ponadto absolwenci studiów podyplomowych „Menedżer Sportu i Rekreacji” oprócz w/w dyplomu otrzymują świadectwo ukończenia wyższych studiów podyplomowych wydane przez Akademię Humanistyczno - Ekonomiczną w Łodzi.

Osobom decydującym się na udział w szkoleniu (podnoszeniu kwalifikacji) przysługuje prawo do ubiegania się o urlop szkoleniowy. Zwolnienie z pracy oraz urlop szkoleniowy przysługuje obecnie tylko pracownikom, którzy podnoszą kwalifikacje z własnej inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Nowe zasady dotyczące m.in. podnoszenia kwalifikacji i prawa do urlopów szkoleniowych wprowadziła nowelizacja kodeksu pracy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 105, poz. 655

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać od koordynatora projektu, Wiceprezesa Lubuskiej Federacji Sportu
Bogusława Sułkowskiego pod adresem mail: dyrektor@lfs.zgora.pl, tel. 606 78 22 44

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Formularz zgłoszeniowy