06
maj

Walne Zebranie Sprawozdawcze LFS

Informujemy, że 14 maja 2018 r. o godzinie 16.30, w sali TAS Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów LFS.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów;
2. Wybór Przewodniczącego zebrania;
3. Przyjęcie Porządku obrad;
4. Przyjęcie Regulaminu obrad, w tym wybory Komisji: Mandatowej, Uchwał i Wniosków, Statutowej;
5. Sprawozdanie z działalności LFS w 2017/2018 roku;
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej;
8. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LFS za 2017 rok;
9. Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie LFS;
10. Sprawozdanie Komisji Statutowej;
11. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwał Walnego Zebrania Delegatów;
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków;
13. Dyskusja;
14. Zakończenie obrad.

Serdecznie zapraszamy!