08
sty

Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego

Nabór wniosków na stypendia sportowe

W tym roku po raz jedenasty przyznane zostaną stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego dla najbardziej utalentowanych młodych sportowców naszego regionu. Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego do dnia 28 lutego 2018 roku.

Przyznawanie stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego w roku 2018 reguluje uchwała nr VI/66/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. poz. 785).

Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach junior i młodzieżowiec oraz osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego.

Stypendia mogą być przyznawane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych dyscyplinach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:

  • reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich lub na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży,
  • reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców lub juniorów,
  • zdobyli medal Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów lub Młodzieżowych Mistrzostw Polski,
  • byli uczestnikami Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub zdobyli medal na Mistrzostwach Polski w sportach osób niepełnosprawnych,
  • byli finalistami Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców
    lub juniorów.

W 2018 roku na przyznanie stypendiów sportowych w budżecie Województwa Lubuskiego zabezpieczono kwotę 188.200 zł.

Zapraszamy do składania wniosków kluby, związki sportowe oraz organizacje pozarządowe działające
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, mające swoje siedziby na terenie województwa lubuskiego.
Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych kandydata do stypendium, stanowiące załącznik do wniosku.

 Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp.

Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wniosków wysyłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu,
w przypadku wniosków złożonych osobiście.

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Turystyki i Sportu w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pod numerem telefonu: 68 45 65 273 lub 569.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.lubuskie.pl w zakładce SPORT oraz http://www.bip.lubuskie.pl/ w zakładce STYPENDIA.

Wniosek o przyznanie stypendium
Oświadczenie Stypendysty
Uchwała Stypendia Sportowe