06
gru

Konkursy ofert na zadania w obszarze kultury fizycznej

Ponad 1,5 mln zł na zadania w obszarze kultury fizycznej

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2018 roku w obszarze kultury fizycznej. Pula środków w konkursie wynosi ponad 1,5 mln zł. Oferty na realizację zadań należy złożyć do 29 grudnia 2017 roku.

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w dniu 05 grudnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, planowane jest wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:

-         organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;

-         szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich
w różnych kategoriach wiekowych przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;

-         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych;

-         organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;

-         upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Rodzaje zadań:

Zadanie 1  

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o System Sportu Młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Na realizację zadania 1 przeznaczono kwotę 1.150.000 zł

Zadanie  2

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
w środowisku wiejskim, akademickim, osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

Zadanie 3

Upowszechnianie sportu dla wszystkich na poziomie wojewódzkim, upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na realizację zadań 2 i 3 przeznaczono łącznie kwotę 339.345 zł

Zadanie 4 

Organizowanie lub udział w wydarzeniach sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa w kraju i za granicą.

Na realizację zadania 4 przeznaczono kwotę 80.000 zł 

Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie konkretnego ww. rodzaju zadania w ramach którego będzie realizowana.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2018 roku przeznaczona została kwota 1.569.345 zł

Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć do dnia 29 grudnia 2017 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
na stronie: http://www.bip.lubuskie.pl.