23
sty

Stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego

W tym roku po raz dziesiąty przyznane zostaną stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego dla najbardziej utalentowanych młodych sportowców naszego regionu. Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego do dnia 10 lutego 2017 roku.
 
Przyznawanie stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego w roku 2017 reguluje uchwała nr VI/66/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. poz. 785).
 
Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach junior i młodzieżowiec oraz osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego.
 
Stypendia mogą być przyznawane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych dyscyplinach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:
  1. reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich lub na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży,
  2. reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców lub juniorów,
  3. zdobyli medal Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów lub Młodzieżowych Mistrzostw Polski,
  4. byli uczestnikami Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub zdobyli medal na Mistrzostwach Polski w sportach osób niepełnosprawnych,
  5. byli finalistami Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców
    lub juniorów.
Zapraszamy do składania wniosków kluby, związki sportowe oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, mające swoje siedziby na terenie województwa lubuskiego. Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych kandydata do stypendium, stanowiące załącznik do wniosku.
 
Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra
lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dworcowej 13, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wniosków wysyłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu, w przypadku wniosków złożonych osobiście.
 
Szczegółowych informacji udziela również Wydział Turystyki i Sportu w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pod numerem telefonu: 68 45 65 569


Więcej na http://bip.lubuskie.pl/418/87/Stypendia_sportowe_Marszalka_Wojewodztwa_Lubuskiego_na_2017_rok/