28
paź

Program współpracy Ministra Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi

Realizując postanowienia art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) Minister Sportu i Turystyki przygotował projekt Programu współpracy Ministra Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2020.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesyłanie uwag, komentarzy i sugestii do Programu, do 22 listopada br. na adresy: konsultacje@msit.gov.pl i tomasz.spiewak@msit.gov.pl.

 Projekt został umieszczony również w BIP Ministerstwa pod adresem https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/projekt-programu-wspolp/1906,Projekt-Programu-wspolpracy-Ministra-Sportu-i-Turystyki-z-organizacjami-pozarzad.html