27
lis

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

16 listopada 2015r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie odbyło się Walne  Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze  Delegatów Lubuskiej  Federacji  Sportu, które dokonało oceny działalności w kadencji 2011-215.

Ponad 70 delegatów reprezentujących kluby i okręgowe związki sportowe z terenu województwa lubuskiego jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi, oraz określiło główne kierunku działalności na kolejną kadencję 2015-2019 :

  1. Kontynuacja realizacji programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącego szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo na szczeblu  wojewódzkim, w kategoriach ustalonych przez Ministerstwo.
  2. Kontynuacja starań o zwiększenie finansowania sportu przez Urząd Marszałkowski, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania klubów sportowych, realizujących sprawdzone systemy szkolenia i osiągających znaczące wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej.
  3. Współpraca z samorządem województwa lubuskiego i samorządami różnych szczebli zmierzająca do opracowania  i legislacji prawnej wieloletnich programów rozwoju sportu.
  4. Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do ustawowego uznania zawodu trenera.        
  5. Kontynuacja działań skutkujących korzystaniem z funduszy pomocowych, do podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr kultury fizycznej województwa lubuskiego.
  6. Aktywna współpraca z Sejmikiem Województwa Lubuskiego i odpowiednim Departamentem Urzędu Marszałkowskiego, z perspektywą realizacji przez LFS zadania dofinansowania działalności klubów sportowych  ze środków samorządu województwa lubuskiego
  7. Wspieranie rozwoju sportu w środowisku wiejskim i osób niepełnosprawnych.
  8. Upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej oraz propagowanie sportowego stylu życia Lubuszan.
  9. Przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim udzielanie wsparcia organizacyjnego i finansowego nowopowstającym klubom i sekcjom w dyscyplinach sportu objętych systemem współzawodnictwa ogólnopolskiego.
  10. Opracowanie zasad i wdrożenie systemu zatrudnienia przez LFS czołowych lubuskich szkoleniowców przy zastosowaniu przy wynagrodzeniach montażu finansowego środków samorządowych, klubowych i innych.

Dokonano wyboru 15-osobowego Zarządu, na którego czele ponownie stanął Bogusław Wontor.

W skład Prezydium Zarządu weszli także: Marian Rzeźniewski i Ireneusz Madej – Wiceprezesi, oraz Marek Cieślak i Boguslaw Sułkowski.

Delegaci z zadowoleniem przyjęli informację o powołaniu Prezesa Bogusława Wontora na stanowisko Doradcy Marszałek Województwa Lubuskiego między innymi w zakresie sportu, licząc na skuteczny wpływ środowiska sportowego na politykę samorządu wojewódzkiego w zakresie sportu.